Stadhampton Bonfire Night - 011

Simon - without flash